Obchodné podmienky

Základné ustanovenia

Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len "VOP") upravujú vzťahy medzi zmluvnými stranami kúpnej zmluvy, kedy na jednej strane je spoločnosť AZA Import s.r.o., IČ 29119847, DIČ CZ29119847, so sídlom Pod Hradem 30, 326 00 Plzeň ako predávajúci (ďalej len  "Aza Import") a na druhej strane je kupujúci (ďalej len "Kupujúci").

VOP bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho. Všetky zmluvné vzťahy sú uzavreté v súlade s právnym poriadkom Českej republiky. Ak je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadi sa vzťahmi, ktoro neupravujú tieto obchodné podmienky, Občianskym zákonníkom (Zákon č. 89/2012 Zb.) a Zákonom o ochrane spotrebiteľa (Zákon č. 634/1992 Zb.) Ak je zmluvnou stranou podnikateľ, riadi sa vzťahmi, ktoré neupravujú tieto obchodné podmienky a ktoré sa vzťahujú na podnikateľa, Obchodným zákonníkom, č. 513/1991 Zb., v znení neskorších zmien a doplnkov.

Tieto obchodné podmienky platia pre nákup v internetovom obchode www.pixelEU.sk od 1.12.2015 a predávajúci si vyhradzuje právo na ich zmenu bez predchádzajúceho upozornenia.

Zákazníkom nášho internetového obchodu je kupujúci. Vzhľadom k platnej právnej úprave sa rozlišuje kupujúci, ktorý je spotrebiteľom a kupujúci, ktorý spotrebiteľom nie je.

Kupující - spotrebiteľ je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nejedná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti. Je to fyzická či právnická osoba, ktorá nakupuje výrobky alebo využíva služby za iným účelom než pre podnikanie s týmito výrobkami alebo službami.

Kupujúci – ktorý nie je spotrebiteľ, je podnikateľ, ktorý nakupuje výrobky či využíva služby za účelom svojho podnikania s týmito výrobkami alebo službami. Tento kupujúci sa riadi obchodnými podmienkami v rozsahu, ktoré sa ho týkajú a obchodným zákonníkom.

Kúpna zmluva - objednávka kupujúceho je návrhom kúpnej zmluvy a samotná kúpna zmluva je uzatvorená v momente doručenia záväzného súhlasu kupujúcemu s týmto návrhom (záväzným potvrdením objednávky zo strany predávajúceho). Od tohto momentu medzi kupujúcim a predávajúcim a predávajúcim vznikajú vzájomné práva a povinnosti.

Ustanovenie obchodných podmienok je nedeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy (za "kúpnu zmluvu" sa tu označuje zmluva kúpna, zmluva o dielo, zmluva o poskytnutí služby, či iná zmluva uzatvorená podľa týchto obchodných podmienok). Kúpna zmluva a obchodné podmienky sú vyhotovené v českom jazyku. Kúpnu zmluvu je možné uzatvoriť aj v inom jazyku, pokiaľ sa Kupujúci a Predávajúci vyslovene dohodnú. Tieto obchodné podmienky sú zobrazené vo webovom rozhraní obchodu a v priebehu objednávania tovaru je tak možné ich archivovať, reprodukovať, uchovávať a opakovane zobraziť Kupujúcim, čo Kupujúci berie na vedomie a zaväzuje sa v priebehu objednávania tovaru obchodné podmienka pre seba uchovať pre neskoršie opakované zobrazenie.

Platobné podmienky a jednotlivé spôsoby platieb

Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny cien. Platné ceny sú potvrdené kupujúcemu predávajúcim v okamžiku potvrdenia objednávaky a sú závislé na platných cenách v okamžiku prijatia objednávky. Ak je platná cena totožná alebo nižši než na písomnej, faxovej alebo emailovej objednávke, nie je spätne kupujúcemu potvrdzovaná a tovar je mu dodaný za platnú cenu v okamžiku prijatia objednávky. Pokiaľ je cena vyššia než cena uvedená na objednávke, predávajúci okamžite o tejto skutočnosti informuje kupujúceho, ktorý môže novú cenu prijať alebo dodávku odmietnuť. Pri ústnej alebo telefonickej objednávke je vždy kupujúcemu uvedená platná cena pre danú objednávku.

Spôsoby platieb

 • platba vopred bankovým prevodom
 • platba vopred PayPal

Dodacie podmienky pre SR

Dodania predmetu plnenia budú podľa dostupnosti produktov a prevádzkových možností predávajúceho realizované v čo najkratšom termíne. Miesto odberu je stanovené na základe objednávky kupujúceho. Za splnenie dodania sa považuje dodanie predmetu na uvedenú adresu. Dopravu na adresu určenia zaisťuje predávajúci. Zásielka s tovarom štandardne obsahuje daňový doklad (faktúru), návod na používanie a záručný list.

Aza Import s.r.o. zaisťuje nasledujúce spôsoby dodania:

 • osobný odber
 • zaslanie prepravnou službou PPL
 • zaslanie prepravnou službou Česká pošta

Všetky ponúkané spôsobny dopravy, ich aktuálne podmienky a ceny nájdete na našej webovej stránke www.pixelEU.cz.

Neprevzatie tovaru

Pokiaľ si tovar zákazník neprevezme, bude mu poslaný e-mail s požiadavkom na úhradu nákladov spojených s poštovným, túto úhradu je potrebné vykonať bankovým prevodom do týždňa od doručenia  e-mailu.

Storno objednávky, odstúpenie od zmluvy

Storno objednávky zo strany kupujúceho

Kupujúci  má právo odstúpiť od objednávky kedykoľvek pred expedíciou tovaru a to bez akéhokoľvek postihu.

Odstúpenie od zmluvy uzatvorenej za pomoci prostriedkov diaľkovej komunikácie

Podľa § 1829 má kupujúci právo odstúpiť od zmluvy v lehote 14 dní.

Spotrebiteľ má právo odstúpiť od zmluvy v lehote 14 dní. Lehota podľa vety prvej beží odo dňa uzatvorenia zmluvy a ak ide o

 • kúpnu zmluvu, odo dňa prevzatia tovaru,
 • zmluvu,ktorej predmetom je niekoľko druhov tovaru alebo dodanie niekoľkých častí, odo dňa prevzatia poslednej dodávky tovaru alebo
 • zmluvu, ktorej predmetom je pravidelná opakovaná dodávka tovaru odo dňa prevzatia prvej dodávky tovaru

Zákazníci (spotrebitelia) majú 14-denné právo na odstúpenie od zmluvy. Spotrebiteľ je akákoľvek  fyzická osoba, ktorá vstupuje do právneho vzťahu za účelom, ktorý sa netýka jej obchodnej  či samostatne zárobkovej činnosti. Nasledujúce ustanovenia sa týkajú práva na odstúpenie od zmluvy a vylúčenie práva na odstúpenie od zmluvy.

Kupujúci odstupujúci od zmluvy pošle alebo odovzdá predávajúcemu tovar v 14 dennej lehote.

Kupujúci berie na vedomie, že podľa ustanovenia § 1837 Občianskeho zákonníka, nejde mimo iného odstúpiť od kúpnej zmluvy o dodávke toaru, ktoré bolo upravené podľa priania kupujúceho alebo pre jeho osobu, od kúpnej zmluvy o dodávke tovaru, ktorý podlieha skaze a taktiež tovaru, ktorý bol po dodaní nenávratne zmiešané s iným tovarom , od kúpnej zmluvy o dodávke toaru v uzatvorenom obale, ktorý spotrebiteľ z obalu vybral a z hygienických dôvodov ho nie je možné vrátiť a od kúpnej zmluvy o dodávke zvukovej alebo obrazovej nahrávky alebo počítačového programu, pokuiaľ porušil ich pôvodný obal.

Informácie o uplatnení práva odstúpiť od zmluvy

 • Zákazník má právo behom 14 dní bez udania dôvodu odstúpiť od kúpnej zmluvy. Lehota pre odstúpenie od zmluvy uplynie 14 dní odo dňa nasledujúceho po dni, kedď  Vy alebo Vami určená tretia strana (iná než dopravca) získate/získa do fyzického držania posledný tovar danej objednávky.
 • Aby ste mohli uplatnit právo na odstúpenie, odošlite list (na adresu Aza Import s.r.o., Pod Hradem 30, Plzeň - 326 00, Česká republika) alebo email (na info@pixeleu.cz) s textom:
  "Chcem  jednostranne odstúpiť od zmluvy zo dňa DD.MM.RRRR, č. (číslo objednávky) a požadujem vrátenie uhradenej čiastky za tovar na adresu (pokiaľ požadujete vrátenie  peňazí na účet, uveďte, prosím, číslo účtu)." Dátum a podpis
 • Pre dodržanie odvolacej lehoty postačí, aby ste odoslali oznámenie odstúpenia od zmluvy pred uplynutím 14- dennej  lehoty.
 • V prípade účinného odstúpenia od zmluvy Vám vrátime všetky platby, ktoré sme od Vás obdržali za dané objednávky a to včítane nákladov na dodanie (okrem dodatočných nákladov  vzniknutých dôsledkom Vami zvoleného spôsobu dodania, ktorý je iný než lnajlacnejší spôsob štandardného dodania ponúkaný našou spoločnosťou) – platby musia byť vrátené najneskôr do 14 dní odo dňa, kedy sme od Vás obdržali oznámenie o odstúpení od zmluvy.
 • Tovar bez omeškania nechajte doručiť na  adresu e-shopu - výdejného miesta:
  Aza Import s.r.o. - Areál IKO
  Koterovská 503/177A, 326 00 Plzeň

Storno objednávky zo strany predávajúceho

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušit objednávku alebo jej část v týchto prípadoch: tovar sa uz nevyrába alebo nedodáva alebo s výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude bez omeškania kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci zaplatil už časť alebo celú čiastku kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet alebo adresu v najkratšom možnom termíne.

Výmena tovaru za iné

Pokiaľ ste si objednali tovar, ktorý Vám nesedí alebo nie je úplne podľa Vašich predstáv, radi Vám ich vymeníme za inú veľkosť alebo iný tovar.

Zákazníkovi umožníme výmenu tovaru do 14 dní od prevzatia zásielky bez udania dôvodu.

Pokiaľ sa rozhodnete pre výmenu, je nutné dodržať tieto základné podmienky:

 1. tovar musí byť odoslaný najneskôr 14. deň  po fyzickom prevzatí zásielky
 2. tovar musí byť kompletný, neporušený, nepoužirtý, so všetkými  visačkami, schopný ďalšieho predaja
 3. zásielka musí obsahovať faktúru, na ktorej bude konkretizovaná výmena
 4. tovar nesmie byť zaslaný na dobierku, v takom prípade nebude prevzatý!

Postup pri výmene tovaru:

 • Tovar je nutné poslať  na adresu, z ktorej  Vám bolo pôvodne odoslané
 • Zásielku vo vlastnom záujme pošlite ako doporučený balík s poistením na hodnotu tovaru  (v prípada straty alebo znehodnotenia balíku si ho budete môcť s podacím lístkom na pošte vyreklamovať).
 • Po preskúmaní neporušenosti tovaru bude uskutočnená výmena tovaru. Vymenený tovar  Vám bude odoslaný prepravnou spoločnosťou PPL na Vašu adresu na dobierku za dopravné podľa nášho cenníka.
 • V prípade nesplnenia niektorej z vyššie uvedených podmienok nebudeme môcť, bohužiaľ,l akceptovať požiadavok o výmenu a tovar bude vrátený späť.
 • Pri osobnej  výmene tovaru na predajni je nutné dodržať vyššie uvedené podmienky.

Práva z chybného plnenia

Práva a povinnosti zmluvných strán ohľadom práv z chybného plenia sa riadi príslušnými obecne záväznými predpismi (najmä ustanovenammi § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 Občianskeho zákonníka).

Predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že tovar pri prevzatí nemá chyby. Najmä predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že v dobe, kedy kupujúci tovar :

 • má tovar vlastnosti, ktoré si strany dohodli a ak chýba dohoda, má také vlastnosti, ktoré predávajúci alebo výrobca popísal alebo ktoré kupujúci očakával s ohľadom na povahu tovaru a na základe reklamy nimi vykonávanej,
 • sa tovar hodí k účelu, ktorý pre jeho použitie predávajúci uvádza alebo ku ktorému sa tovr tohto typu obyčajne používa,
 • tovar odpovedá akosťou alebo prevedením zboží odpovídá jakostí nebo provedením dohovorenej vzorke alebo predlohe, ak bola akosť alebo prevedenie určené podľa dohovorenej vzorke alebo predlohe,
 • je tovar v odpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti a
 • tovar vyhovuje požiadavkám právnych predpisov.                                                     Ustanovenia uvedené v čl. 1.41 Obchodných podmienok sa nepoužijú pri tovare predávaného za nižšiu cenu za chybu, kvôli ktorej bola nižšia cena dohodnutá, na opotrebenie tovaru spôsobené jeho obvyklým používaním, pri použitom tovare na chybu odpovedajúcu miere používania alebo opotrebenia, ktorú tovar mal pri prevzatí kupujúcim  alebo ak to vyplýva z povahy tovaru.

Ak sa prejaví chyba v priebehu šiestich mesiacov od prevzatia,  má sa za to, že tovar bol chybný už pri prevzatí.

Práva z chybného plnenia uplatňuje kupujúci u predávajúceho na adrese jeho prevádzky, v ktorej je prijatie reklamácie možné s ohľadom na sortiment predávaného tovaru, prípadne i v sídle alebo mieste  podnikania. Za okamih uplatnenia reklamácie sa považuje okamih, kedy predávajúci obdržal od kupujúceho reklamovaný tovar.

V prípade, že dôjde medzi nami a spotrebiteľom k vzniku spotrebiteľského sporu z kúpnej zmluvy alebo zo zmluvy o poskytovaní služieb, ktorý sa nepodarí vyriešiť vzájomnou dohodou, môže spotrebiteľ podať návrh na mimosúdne riešenie takého sporu určenému subjektu mimosúdneho riešenia spotrebiteľských sporov, ktorým je:

Česká obchodní inspekce                                                email: adr@coi.cz
Ústřední inspektorát - oddělení ADR                               web: adr.coi.cz
Štěpánská 15
120 00 Praha

Ďalšie práva a povinnosti zmluvných strán

 • Kupujúci nadobúda vlastníctvo k tovaru zaplatením celej kúpnej ceny tovaru.
 • Mimosúdne vybavovanie sťažností spotrebiteľov zaisťuje Predávajúci prostredníctvom svojej emailovej adresy  - info@pixeleu.cz, prípadne sa môže Kupujúci obracať na záujmové združenia a iné subjekty pôsobiace v rámci ochrany práv spotrebiteľa. Predávajúci nie je vo vzťahu ku Kupujúcemu viazaný žiadnymi kódexami správania ani  žiadne také dobrovolne nedodržuje (v zmysle § 1826 odst. 1 písm. e) Občianskeho zákonníka).
 • Predávajúci je oprávnený k predeju tovaru na základe živnostenského oprávnenia. Živnostenskú kontrolu vykonáva  v rámci svojej pôsobnosti príslušný živnostenský úrad. Dozor nad oblasťou ochrany osobných údajov vykonáva Úrřad pre ochranu osobných údajov. Česká obchodná inšpekcia vykonáva vo vymedzenom rozsahu, mimo iné, dozor nad dodržovaním zákona č. 634/1992 Sb., o Ochrane spotrebiteľa, v znení neskorších predpisov.

Ochrana osobných údajov

Bližšie  informácie o ochrane osobných údajov nájdete  v sekcii Ochrana osobných údajov.

Súhlasím s týmito obchodnými podmienkami zároveň súhlasíte so spôsobom
ochrany osobných údajov a s reklamačným poriadkom.

Predajca

Aza Import s.r.o.
Pod Hradem 30, 326 00 Plzeň, Česká republika
IČO: 29119847, DIČ: CZ29119847, zapsán u Krajského soudu v Plzni, zn. C26437
info@pixeleu.cz, www.PixelEU.cz

Zákaznícky servis

Dôležité informácie