Reklamačný poriadok

REKLAMAČNÝ PORIADOK

Zodpovědnosť za chyby tovaru (záruka, rozpor s kúpnou zmluvou)

Kupujúci je pred prvým použitím povinný preštudovať záručné podmienky vrátane českého návodu na použitie výrobku a následne sa týmito informáciami dôsledně riadiť, v opačnom prípade sa vystavuje nebezpečiu, že svojím nesprávnym používaním vec poškodí a nebude môcť vzniknutú vadu uplatniť vrámci svojho práva vyplývajúceho zo zodpovednosti za chybu. Záruční doba začíná běžet převzetím věci kupujícím.

Ak kupujúci nie je potrebiteľ, je povinný skontrolovať tovar ihneď po jeho prevzatí. Pokiaš je zistené poškodenie, vyhotoví sa záznam o poškodení a predávajúci je povinnýz poskytnúť primeranú zľavu z dodávky alebo dodať bezchybný výrobok. Neskoršie reklamácie mechanického poškodenia  výrobku už nie je možné uznať. Spotrebiteľ by mal vo vlastnom záujme tieto kroky urobiť tiež, vyhne sa tak neskorším problémom vyplývajúcich zo zodpovednosti za chyby, ktoré vznikli dôsledkom prepravy (mechanické poškodenie), kedy sa bude pri prípadnej reklamácii vychádzať zo skutočnosti, že bez výhrad prijal doručený tovar.

Záručné práva

Pri predaji spotrebného tovaru je zákonná záručná doba 24 mesiacov, môže však byť v záručnom liste stanovená dlhšia. V prípade predĺženej  (znluvnej) záruky predávajúci v záručnom liste určí podmienky a rozsah predĺženej záruky. Záruka se nevzťahuje na bežné opotrebenie veci (alebo jej dílov) spôsobené používaním. Kratšiu životnosť výrobku nemožno považovať za chybu a nejde ani reklamovať. Na žiadosť spotrebiteľa je predávajúci povinný poskytnúť záruku písomnou  formou (záručný list). Pokiaľ je poskytnutá dlhšia než zákonná záruka, predávajúci určí podmienky a rozsah predĺženia  záruky formou prehlásenia  v záručnom liste.

Spotrebiteľ pri uplatnení záruky má:

ak ide o chybu odstrániteľnú, právo na bezplatné, riadne a včasné odstránenie chyba, právo na výmenu chybného tovaru alebo chybnej časti, ak to nie je, vzhľadom k povahe chyby, neúmerné, a ak nie je taký postup možný, právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo odstúpiť od kúpnej zmluvy

ak ide o chybu neodstrániteľnú, brániacu riadnemu používaniu tovaru na výmenu chybného tovaru alebo odstúpenie od kúpnej zmluvy

ak ide o chybu odstrániteľnú, vyskytujúcu sa vo väčšom počte alebo opakovane a brániacu riadnemu používaniu tovaru, právo na výmenu chybného tovaru alebo odstúpenie od kúpnej zmluvy


ak ide o chyby neodstrániteľné a nepožaduje výmenu veci, právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo odstúpiť od kúpnej zmluvy


Záručná lehota všetkým osobám, používajúcim výrobok na účely podnikania s týmto výrobkom, nie je stanovená Občianskym zákonníkom a stanovuje ju konkrétny dovozca či výrobca.

Rozpor s kúpnou zmluvou

Pokiaľ  sa chyba prejeví v prvých 6 mesiacoch od prevzatia, považuje sa za vadu, ktorá existovala už v čase prevzatia veci, pokiaľ sa nepreukáže opak či to neodporuje povahe veci. V prípade, že vec pri prevzatí kupujúcim nie je v zhode s kúpnou zmluvou (tzv. rozpor s kúpnou zmluvou), má kupujúci právo na to, aby predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu vec uviedol do stavu odpovedajúcemu kúpnej zmluve a to podľa požiadavku kupujúceho buď výmenou veci alebo jej opravou;

ak nie je taký postup možný, môže kupujúci požadovať primeranú zľavu z ceny veci alebo od zmluvy odstúpiť. To neplatí, pokiaľ kupujúci pred prevzatím veci o rozpore s kúpnou zmluvou vedel alebo rozpor s kúpnou zmluvou sám spôsobil. Rozpor s kúpnou zmluvou, ktorý sa prejaví behom šiestich mesiacov odo dňa prevzatia veci, sa považuje za rozpor existujúci už pri jej prevzatí, pokiaľ to neodporuje povahe veci alebo pokiaľ sa nepreukáže opak. V prípade rozporu tovaru so zmluvou má spotrebiteľ nárok na tzv. zjednanie nápravy a to:

  • bezplatným uvedením spotrebného tovaru do stavu odpovedajúceho zmluve prostrednictvom opravy
  • primeraným znížením kúpnej ceny
  • náhradným dodaním tovaru
  • odstúpením od zmluvy

Dodatky

Spotrebitel môže požadovať u predávajúceho bezplatnú opravu alebo bezplatné náhradné dodanie spotrebného tovaru. Pokiaľ voľbu spotrebiteľa nebude možné splniť, môže požadovať primeranú zľavu alebo od zmluvy odstúpiť.

Reklamácie (uplatnenie zodpovednosti za vady) bude vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30tich kalendárnych dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa predávajúci s kupujúcim nedohodne inak. Po uplynutí tejto lehoty má spotrebiteľ rovnaké práva, ako by se jednalo o chybu, ktorú nejde odstrániť. Práva zo zodpovednosti za vady sa uplatňujú u predávajúceho, u ktorého bola vec zakúpená. Ak je v záručnom liste uvedený iný podnikateľ určený na opravu, ktorý je v mieste predávajúceho alebo v mieste pre kupujúceho bližším, môže kupujúci uplatniť právo na opravu u podnikateľa určeného na  záručné opravy. Pokiaľ budete mať dotaz ohľadom vašej reklamácie, obráťte sa na náš email:  info@pixeleu.cz

Zákaznícky servis

Dôležité informácie